ТАНЫ НЭВТРЭХ НЭР РЕГИСТР, НУУЦ ҮГ РЕГИСТРИЙН СҮҮЛИЙН 4 ОРОН БАЙНА.