ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН УРЬДЧИЛСАН БҮРТГЭЛ

орон даяар 2016 оны 4 сарын 29-нээс эхэллээ.

Хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулга

Урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлэх

ИТДБТ-ийн Улаанбаатар хотод авсан урьдчилсан шалгалтын дүн (Нийт 100 онооны шалгалт)

ЗӨВЛӨМЖ


Сурагч, Та урьдчилсан бүртгэлд бүртгүүлснээр ШУТИС-ийн хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулгыг үзэх ба математик, физик, хими, англи хэл, нийгмийн тухай мэдлэг, монгол хэл зэрэг хичээлийн онлайн тестээр өөрийгөө сорих боломжтой.
Онлайн тестийн шалгалтын үр дүнгээр шалгалтын дүн, 2015 оны хичээлийн жилийн элсэгчдийн дундаж оноотой элсэгч Таны шалгалтын оноог харьцуулж графикаар үзүүлэх болно. эсэхээ урьдчилан харж болно.
Сурагч, Та www.esh.edu.mn сайтаар орж онлайн тестээ өгнө үү.МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2016-2017 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик эсвэл Физик
450-иас 650 онооны хооронд буюу 56.25%-иас 81.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
Одтой (*) хөтөлбөрүүд дээр тусгайлсан босго оноо буюу 500-550 оноо
2 II бүлэг Хими эсвэл Математик
450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик эсвэл Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Математик 500 оноо буюу 62.5% (хичээл 1-ийн хувьд)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 650
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 600 оноо, хичээл 2-т 500 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=600+(500/2)=850 оноо болно.