ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ УЛААНБААТАР ХОТООС ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙН ОНЛАЙН БҮРТГЭЛ ДУУССАН.

Онооны жагсаалтад нэвтрэх Хөтөлбөр, мэргэжлийн танилцуулга

БҮЛЭГ БҮРИЙГ ДУУДАХ ӨДӨР, ЦАГИЙН ХУВААРЬ

  • - 2016 оны 06 сарын 28 – 07 сарын 05-ны хооронд бүртгэл явагдана.
  • - 07 сарын 05-ны 18:00 цагт бүртгэл хаагдана.
  • - 07 сарын 06-ны 08:00 цагт Хар зургийн шалгалт
  • - 07 сарын 07-ны 12:00 цагт Онооны жагсаалт элсэлтийн веб хуудсанд байршина.

ХУВААРЬ СОНГОЛТ

  • - 07 сарын 08-ны 08:00 - 10:00 VI, YII, VIII бүлэг
  • - 07 сарын 08-ны 11:00 - 13:00 III бүлэг
  • - 07 сарын 08-ны 14:00 - 16:00 II бүлэг
  • - 07 сарын 08-ны 16:00 - 18:00 IY бүлэг
  • - 07 сарын 08-ны 18:00 - 19:00 V бүлэг
  • - 07 сарын 09-ний 08:00 - 18:00 I бүлэг