Нэмэлт элсэлтээр элсүүлэх хөтөлбөрийн жагсаалтХөтөлбөр Төлөв Сургууль
1 Авто инженер Дүүрсэн МехТС
2 Арьс ширэн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи
ҮТС
3 Ашигт малтмалын
баяжуулалтын технологи
ГУУС
4 Аялал жуулчлалын
менежмент
БУХС
5 Бизнесийн удирдлага Дүүрсэн БУХС
6 Био-инженерчлэл ЭХС
7 Био-инженерчлэл
/БНХАУ-тай хамтарсан/
ЭХС
8 Биотехнологи ҮТС
9 Гадаад хэлний
орчуулга
ГХИ
10 Газрын тосны инженер ГУУС
11 Геодези ГУУС
12 Геологи ГУУС
13 Геофизик ГУУС
14 Гидрогеологи, инженер
геологи
ГУУС
15 График дизайн ҮТС
16 Интерьер дизайн Дүүрсэн ҮТС
17 Компьютерийн ухаан МХТС
18 Логистик менежмент МехТС
19 Менежмент /Барилгын
менежмент/
Дүүрсэн БАС
20 Менежмент /Жижиг дунд
үйлдвэрлэлийн менежмент/
БУХС
21 Менежмент /Тээврийн
менежмент/
МехТС
22 Менежмент /Уул
уурхайн менежмент/
ГУУС
23 Менежмент /Харилцаа
холбооны менежмент/
БУХС
24 Менежмент /Хөнгөн
үйлдвэрлэлийн менежмент/
БУХС
25 Менежмент /Хүнсний
үйлдвэрлэлийн менежмент/
ҮТС
26 Менежмент /Эрчим
хүчний менежмент/
Дүүрсэн ЭХС
27 Металл боловсруулах
технологи
МехТС
28 Металлурги, металын
технологи
МехТС
29 Механик инженер
/Барилгын материал үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмжийн ашиглалт/
МехТС
30 Механик инженер /Уул
уурхайн машин тоног төхөөрөмж/
ГУУС
31 Механик инженер
/Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт/
МехТС
32 Механик инженер
/Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж/
ҮТС
33 Механик инженер
/Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат/
ҮТС
34 Механик инженер
/БНСУ-тай хамтарсан/
МехТС
35 Мод боловсруулах
үйлдвэрлэлийн технологи
ҮТС
36 Мэдээллийн систем Дүүрсэн МХТС
37 Нийгмийн ажил/Нийгмийн ажилтан/ БУХС
38 Нийтийн удирдлага БУХС
39 Хувцас үйлдвэрлэлийн
технологи, загвар зохион бүтээлт
ҮТС
40 Ойн инженер ҮТС
41 Өрөмдлөгийн техник,
технологи
ГУУС
42 Сүлжээний технологи МХТС
43 Нэхмэлийн
үйлдвэрлэлийн технологи
ҮТС
44 Утасгүй холбоо МХТС
45 Уул уурхайн
ашиглалтын технологи
ГУУС
46 Үйлдвэрийн экологи
/Усны нөөц экологи/
БАС
47 Үйлдвэрийн экологи
/Үйлдвэрийн экологи/
ЭХС
48 Үйлдвэрийн экологи
/Үйлдвэрийн экологийн инженер/
ХШУС
49 Үйлдвэрлэлийн
автоматжуулалт
МехТС
50 Үйлдвэрлэлийн дизайн ҮТС
51 Химийн инженерчлэл ХШУС
52 Химийн технологи ХШУС
53 Хөргөлтийн технологи
ба систем
ЭХС
54 Хувцасны дизайн ҮТС
55 Хүнсний инженерчлэл ҮТС
56 Хүрээлэн буй орчны
инженер
БАС
57 Хэвлэлийн
үйлдвэрлэлийн технологи
ҮТС
58 Хэрэглээний хими ХШУС
59 Цахилгаан холбоо МХТС
60 Цахилгаан холбоо
/ОХУ-тай хамтарсан/
МХТС
61 Шим тэжээл судлал ҮТС
62 Электроник МХТС
63 Архитектур /Япон
улстай хамтарсан, 1000 инженер төсөл/
БАС
64 Механик инженер /Япон
улстай хамтарсан, 1000 инженер төсөл/
ҮТС
65 Коосэн хөтөлбөр /1000
инженер төсөл/
ҮТС
66 Програм хангамж
/Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль/
ДарТС
67 Хүрээлэн буй орчны
инженер /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
68 Барилгын инженер /Дархан-Уул аймаг дахь технологийн
сургууль/
ДарТС
69 Метал боловсруулах
технологи /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
70 Механик инженер /Дархан-Уул аймаг дахь технологийн
сургууль/
ДарТС
71 Хүнсний
инженерчлэл /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
72 Ашигт малтмалын
баяжуулалтын технологи /Дархан-Уул
аймаг дахь технологийн сургууль/
ДарТС
73 Уул уурхайн
ашиглалтын технологи /Дархан-Уул аймаг
дахь технологийн сургууль/
ДарТС
74 Менежмент /Дархан-Уул аймаг дахь технологийн
сургууль/
ДарТС
75 Металлурги, металлын
технологи /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
76 Бизнесийн
удирдлага /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
77 Үйлдвэрлэлийн
автоматжуулалт /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
78 Шим тэжээл
судлал /Дархан-Уул аймаг дахь
технологийн сургууль/
ДарТС
79 Авто инженер /Орхон
аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
80 Ашигт малтмалын
баяжуулалтын технологи /Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
81 Металлурги, металын
технологи /Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
82 Механик инженер
/Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
83 Мэдээллийн технологи
/Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
84 Уул уурхайн
ашиглалтын технологи /Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
85 Цахилгааны инженер
/Орхон аймаг дахь технологийн сургууль/
ОрТС
86 Нийгмийн ажил/Олон нийттэй харилцах ажилтан/ БУХС