МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ


НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3 дахь заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ыг баримтлан Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2. Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль /ШУТИС/-д элсэн суралцахаар хүсэлт гаргагч, элсэлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах элсэлтийн комиссын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.3. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хяналтын тоонд багтаан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулна.

 

ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ

2.1. Элсэлтийн комиссын бүрэлдэхүүн, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг  ШУТИС-ийн Ректорын тушаалаар батална.

2.2. Элсэлтийн комисс нь энэхүү журмыг баримтлан элсэхийг хүсэгчдийн материалыг шалгах, ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих болон элсэлттэй холбоотой бусад үйл ажиллагааг зохицуулна.

 

ГУРАВ. ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1. Улаанбаатар хотоос ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид  2015 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 2015 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн хооронд элсэлт бүртгэлийн www.elselt.edu.mn, www.must.edu.mn вэб хаягаар бүртгүүлнэ.

3.2. Аймаг, орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум/МИДСК/ зохион байгуулна. 

3.3. Аймаг, орон нутгаас ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсэгч нь МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу заасан хугацаанд холбогдох материалуудаа бүрдүүлж өгсөн байна.

3.4. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтуудыг өгч, энэ журмын нэгдүгээр хавсралтанд заасан, өөрийн сонирхсон хөтөлбөрийн хамаарах бүлгийн ерөнхий шалгалтанд тавигдах босго онооны болзлыг хангасан байна.

3.5. Аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэд, Улаанбаатар хотоос элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн Улаанбаатар хотод Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн буюу байнга оршин суугч иргэд бүртгүүлэх эрхтэй.

3.6 Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг бүртгүүлэгч  хүлээнэ.

 

ДӨРӨВ. ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ

4.1. ШУТИС-д боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон хөндлөнгийн байгууллагын зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн оюутан элсүүлнэ.

4.2. Ерөнхий шалгалтын хичээл-1, хичээл-2-ын оноог журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан харьцаагаар авч нэмэн бүртгүүлэгчийн нийт оноог гаргана.

4.3. Бүлэг бүрээр ШУТИС-д элсэх болзол хангасан элсэхийг хүсэгчдийн нэрсийг онооны дарааллаар нь  жагсааж  заасан хугацаанд нийтэд мэдээлнэ.

4.4. Хуваарь сонгох ажиллагааг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтанд заасан оюутан элсүүлэх бүлгүүдийн аль нэгээс нь эхлэн дуусгаж, үлдсэн бүлгүүдээс хуваарь сонголт хийсэн хүний нэрийг хасаж, бүлгийн жагсаалтыг шинээр гаргах зарчмаар гүйцэтгэнэ.

4.5. БСШУЯ-ны хяналтын тоог баримтлан элсэхийг хүсэгчдийг онооны дарааллаар нь  хоёрдугаар хавсралтад заагдсан хөтөлбөрүүдээс  сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулах эрхийн бичиг олгоно. Хэрэв хөтөлбөр бүрэлдэхүүн сургуулиуд дундын хөтөлбөр бол элсэхийг хүсэгч энэ хөтөлбөрийн мэргэжлүүдээс шууд сонголт хийнэ. Тухайн жагсаалтанд багтсан элсэхийг хүсэгч дурьдсан хугацаанд хуваарь сонгоогүй бол жагсаалтын дараагийн хүнээр хуваарь сонгуулна. Хуваарь сонголт хийж ШУТИС-д суралцах эрхийн бичиг авсан хүнд дахин өөр хөтөлбөр, мэргэжил сонгохыг зөвшөөрөхгүй.

4.6. Шалгуулагчдын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд эхлээд ерөнхий шалгалтанд хичээл 1-ээр авсан дүн, дараа нь хичээл 2-оор авсан дүнг харьцуулах бөгөөд шаардлагатай бол гүйцэтгэлийн хувийг харьцуулж шийдвэрлэнэ.

4.7. Улаанбаатар хотоос III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгнө. Энэ шалгалтыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комисс тогтоосон хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.8. Аймаг, орон нутгаас III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчдээс авах хар зургийн ур чадварын шалгалтыг МИДСК-аас тухайн орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс  зарласан хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.9. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрүүдэд Улаанбаатар хотоос элсэн суралцах болзол хангагчид Улаанбаатар хот дахь ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст, хөдөө орон нутгаас элсэн суралцах болзол хангагчид тухайн оршин суугаа аймагт МИДСК-аас томилогдсон Элсэлтийн комисст тогтоосон хугацаанд иргэний үнэмлэх, ерөнхий шалгалтын батламжтайгаа хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ.

4.10. 2015 онд мэргэжлийн болон техник-технологийн улсын олимпиадад 1-ээс 3 дугаар байр эзэлсэн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчийг олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсвэл тухайн хөтөлбөрөөр шууд элсүүлэн суралцуулна/Техник, технологийн улсын олимпиадын хувьд 2014 оны амжилтыг харгалзан үзнэ/.

4.11. 2015 оны бүс, хотын чанартай олимпиадад 1-ээс 10 дугаар байр эзэлж 2015 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн төгсөгчийн ерөнхий шалгалтын оноо нь  босго оноог давсан тохиолдолд тухайн иргэн нь олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу хөтөлбөрөөр шууд элсэн суралцах эрхтэй бөгөөд энэ журмын 3.1-д заасан бүртгэлийн хугацаанд багтан ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.

4.12. Дээд боловсролтой иргэн ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэж хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихийг хүсвэл “ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам” –ын дагуу асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.13. 2015 онд ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийг төгссөн төгсөгчдөөс бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний сурлагын дундаж үнэлгээ/аттестатчилалын дундаж/ нь 83 ба түүнээс дээш, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо нь тухайн бүлгийн 1-р шалгалтанд тавигдах тусгайлсан босго оноог хангасан төгсөгчдийг онооны жагсаалтаар нь мэргэжил сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулна.

4.14 ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч нь 1-ээс 2 жил суралцсаны дараа суралцсан хугацааны дүнгээр жагсан тухайн хөтөлбөрийн мэргэжлүүдээс сонголт хийж үргэлжлүүлэн суралцаж төгсөнө.

4.15. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцахыг хүссэн гадаадын иргэдийн асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна.

4.16. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, Орхон аймаг дахь Технологийн сургуулийн элсэлтийн журам тусдаа зарлагдана.

4.17. Оюутан элсүүлэхтэй холбоотой маргааныг Элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

 

ТАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

5.1. Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан элсэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 17-оос  2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр бүртгүүлэн хичээл сонголт хийнэ.

5.2. 2015-2016 оны хичээлийн жил 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр эхлэнэ.

5.3. Хяналтын тоонд багтан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт  элсэн суралцах болзол хангагчид эрүүл мэндийн үзлэгт орж оюутны эрүүл мэндийн хуудас нээлгэнэ.

5.4. Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчдийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж элсэх эрхийг нь хүчингүй болсонд тооцно.              

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог тооцох хувь* Ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо
/нийт авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/
Нэмэлт шалгуур
хичээл 1 хичээл 2
1 I бүлэг Математик
Физик хичээл 1 - 100%
хичээл 2 -  50%
400 оноо буюу 50%
(хичээл 1-ийн хувьд)
2 II бүлэг Хими
Математик хичээл 1 - 100%
хичээл 2 - 50%
400 оноо буюу 50%
(хичээл 1-ийн хувьд)

 

3 III бүлэг Хар зураг Математик Хичээл 1 - 100%
хичээл 2 - 50%
450 оноо буюу 56.25%
(хичээл 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт
4 IV бүлэг Математик Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/ хичээл 1 - 100% хичээл 2 -  50% 450 оноо буюу 56.25% (хичээл 1-ийн хувьд)
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг Математик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 500 оноо буюу 62.5%
(хичээл 1-ийн хувьд)
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ
6 VI бүлэг Математик Физик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 680 оноо буюу 85%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
7 VII бүлэг Математик Физик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
8 VIII бүлэг Хар зураг Математик хичээл 1 - 100% хичээл 2 - 50% 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 700 оноо, хичээл 2-т 400 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=700+(400/2)=900 оноо болно.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД
ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД, БОСГО ОНОО

 

Элсүүлэх бүлэг Ерөнхий шалгалтын хичээл 1-ийн нэр Босго оноо (зөвхөн хичээл 1-ийн хувьд) Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 2-ын нэр (босго оноо тооцохгүй) Нэмэлт шалгалт Оюутан элсүүлэх хөтөлбөрийн индекс, нэр*   Мэргэжил**
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

1 073102. Барилгын инженер 1 Иргэний ба үйлдвэрийн барилга
2 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи
3 Автозамын барилга
4 Усны барилга байгууламж
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

2 073201. Хүрээлэн буй орчны инженер 5

Халаалт, агаар сэлгэлт

6 Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

3 071202. Үйлдвэрийн экологи 7 Үйлдвэрийн экологийн инженер
8 Үйлдвэрийн экологи
9 Усны нөөц экологи
10 Хаягдал боловсруулах технологи
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

4 071402. Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт 11 Машины электрон систем
12 Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт
13 Механик системийн загварчлал
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

5 071501. Механик инженер 14 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
15 Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
16 Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
17 Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж
18 Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   6 071502. Метал боловсруулах технологи 19 Машин үйлдвэрлэлийн технологи
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   7 071503. Метал судлал, технологи 20 Метал судлал, технологи
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   8 071601. Авто инженер 21 Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй
22 Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

9 071602. Нисэх техникийн механик 23 Нисэх техникийн механик
24 Авианик
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

10 053201. Геодези 25 Геодези
26 Уул уурхайн маркшейдер

 

Геодези (БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

11 072401. Уул уурхайн ашиглалтын технологи 27 Уул уурхайн ашиглалтын технологи

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аризона Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аляск Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

 

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-ын Фрайбургын Уул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

12 072402. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи 28 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи
13 053203. Геологи 29 Геологи
14 053205. Геофизик 30 Геофизик
15 053204. Гидрогеологи 31 Гидрогеологи

 

Инженер геологи (Аляскын Фэйрбанксын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик

 

16 072403. Өрөмдлөгийн техник, технологи 32 Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
17 072404. Газрын тосны инженер 33 Газрын тосны инженер
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   18 078802. Биотехнологи 34 Хүнсний биотехнологи
35 Хүнсний микробиологи
19 072101. Хүнсний инженерчлэл 36 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи
37 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи (ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
20 072102. Шим тэжээл судлал 38 Шим тэжээл судлал
39 Хүнсний чанар аюулгүй байдал
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   21 072202. Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи 40 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
22 072302. Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи 41 Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
23 072303. Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 42 Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
24 072304. Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/ 43 Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/
25 082101. Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи 44 Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи
26 072203. Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи 45 Мебель модон эдлэлийн технологи
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   27 061303. Мэдээллийн систем 46 Мэдээллийн систем
  Мэдээллийн систем (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
  Мобайл системийн инженер (БНСУ-ын DUN KOO Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
28 031304. Мэдээллийн технологи 47 Мэдээллийн технологи
29 061302. Програм хангамж 48 Програм хангамж
  Програм хангамж (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

30 061901. Цахилгаан холбоо 49 Цахилгаан холбоо

 

Холбооны сүлжээ, холболтын технологи (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
31 061902. Утасгүй холбоо 50 Утасгүй холбоо

 

Утасгүй холбоо (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
32 061903. Холбооны технологи 51 Мэдээллийн сүлжээ
33 061303. Системийн аюулгүй байдал 52 Системийн аюулгүй байдал
  Мэдээллийн аюулгүй байдал (БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
34 071401. Электрон системийн автоматжуулалт 53 Электрон систем, автоматжуулалт
54 Электроник
55 Эмбедэд систем
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   35 071304. Цахилгааны инженер 56 Цахилгаан систем
57 Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
58 Цахилгаан системийн автоматжуулалт
36 071305. Цахилгаан хангамж 59 Цахилгаан хангамж
  Цахилгаан хангамж (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик   37 071302. Дулааны инженер 60 Дулааны цахилгаан станц
61 Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж
  Дулааны цахилгаан станц (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
38 071301. Сэргээгдэх эрчим хүч 62 Сэргээгдэх эрчим хүч
39 071303. Хөргөлтийн технологи ба систем 63 Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
II БҮЛЭГ Хими 400 оноо Математик   40 071102. Химийн технологи 64 Химийн технологи
65 Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи
41 071101. Химийн инженерчлэл 66 Химийн инженерчилэл
42 072301. Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи 67 Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
68 Арьс ширний боловсруулалтын химийн технологи
III БҮЛЭГ Математик 450 оноо   Ур чадварын шалгалт 43 073102. Архитектур 69 Архитектур
III БҮЛЭГ Математик 450 оноо   Ур чадварын шалгалт 44 021201. Хувцасны дизайн 70 Хувцасны дизайн
45 021203. Үйлдвэрлэлийн дизайн 71 Үйлдвэрлэлийн дизайн
46 021202. График дизайн 72 Компьютерийн график дизайн
47 021204. Интерьер дизайн 73 Интерьер дизайн
IV БҮЛЭГ Математик 450 оноо Гадаад хэл   48 041301. Бизнесийн удирдлага 74 Хүний нөөцийн менежмент
75 Мэдээллийн системийн менежмент
76 Санхүүгийн менежмент
77 Олон улсын бизнесийн менежмент
78 Маркетингийн менежмент
IV БҮЛЭГ Математик 450 оноо Гадаад хэл   49 041303. Нийтийн удирдлага 79 Нийтийн удирдлага
IV БҮЛЭГ Математик 450 оноо Гадаад хэл   50 041302. Менежмент 80 Харилцаа холбооны менежмент
81 Тээврийн менежмент
82 Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
83 Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
84 Уул уурхайн менежмент
85 Эрчим хүчний менежмент
86 Барилгын менежмент
87 Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент
51 041305. Логистик менежмент 88 Логистик менежмент
52 041304. Аялал жуулчлалын менежмент 89 Аялал жуулчлалын менежмент
V БҮЛЭГ Нийгмийн тухай мэдлэг 500 оноо Математик   53 092301. Нийгмийн ажил 90 Нийгмийн ажил
I БҮЛЭГ Математик 450 оноо Физик         Инженерийн бэлтгэл /Монгол-Германы хамтарсан/

 

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ

Элсүүлэх бүлэг Ерөнхий шалгалтын хичээл 1-ийн нэр Босго оноо ( хичээл 1-ийн хувьд) Ерөнхий шалгалтын хичээл 2-ын нэр Босго оноо ( хичээл 2-ын хувьд) Оюутан элсүүлэх хөтөлбөрийн индекс, нэр*
VI БҮЛЭГ Математик 680 оноо Физик 680 оноо 1 073102. Барилгын инженер
2 073201. Хүрээлэн буй орчны инженер
3 071501.Механик инженер
VII БҮЛЭГ Математик 650 оноо Физик 650 оноо 4 КООСЕН бэлтгэл хөтөлбөр
VIII БҮЛЭГ Хар зураг 650 оноо Математик 650 оноо 5 073102. Архитектур

 

*-  БШУ-ны Сайдын А/78 тоот тушаалаар батлагдсан сургалтын хөтөлбөр

**- Элсэгч 1.5-2 жил суралцсаны дараа хөтөлбөрт тусгагдсан мэргэжлүүдээс сонгон суралцаж холбогдох мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэргэжил Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1 Програм хангамж Математик Физик
2 Хүрээлэн буй орчны инженер Математик Физик
3 Барилгын инженер Математик Физик
4 Метал боловсруулах технологи Математик Физик
5 Цахилгааны инженер Математик Физик
6 Механик инженер Математик Физик
7 Хүнсний инженерчлэл Математик Физик
8 Дулааны инженер Математик Физик
9 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Математик Физик
10 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Математик Физик
11 Менежмент Математик Гадаад хэл
12 Метал судлал, технологи Математик Физик

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэргэжил Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1 Цахилгааны инженер Математик Физик
2 Авто инженер Математик Физик
3 Метал судлал, технологи Математик Физик
4 Механик инженер Математик Физик
5 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Математик Физик
6 Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи Математик Физик
7 Электрон системийн автоматжуулалт Математик Физик
8 Мэдээллийн технологи Математик Физик

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи хаягаар холбогдон авна уу.

Харилцах утас:

324319

324590-1021

324590-1022

Факс:

976-11-318152

e-mail:

batdorjd@must.edu.mn

Веб хаяг:

http://www.must.edu.mn, http://www.elselt.edu.mn,

Шуудангийн хаяг:

ш/х-520, Улаанбаатар-46,

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Элсэлтийн комисс

Байрлал:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-8

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Хичээлийн төв байр 212,  213,  217 тоот өрөө

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ    

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор Ч.Батбаатар
Утас 70374455, 70374735
e-mail Batbaatarc@yahoo.com
Факс 976-37-24455
Сургуулийн байршил, хаяг Дархан-Уул аймаг. Дархан сум. 15 дугаар баг(Шинэ Дархан)

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор С.Эрдэнэбат
Утас 73421
e-mail s_echimeg@yahoo.com
etuka_04@yahoo.com
Факс 976-035-73421
Сургуулийн байршил, хаяг Сургуулийн байршил, хаяг: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Эрдэнэт хот.