МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1.     Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3 дахь заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан Оюутан элсүүлэх журам-ыг баримтлан Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2.     Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль /ШУТИС/-д элсэн суралцахаар хүсэлт гаргагч, элсэлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах элсэлтийн комиссын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.3.     Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хяналтын тоонд багтаан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулна.

 

ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ

2.1.     Элсэлтийн комиссын бүрэлдэхүүн, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг ШУТИС-ийн Ректорын тушаалаар батална.

2.2.     Элсэлтийн комисс нь энэхүү журмыг баримтлан элсэхийг хүсэгчдийн материалыг шалгах, ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих болон элсэлттэй холбоотой бусад үйл ажиллагааг зохицуулна.

 

ГУРАВ. ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1.    Улаанбаатар хотоос ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2014 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 2014 оны 07 дугаар сарын 04-ны өдрийн хооронд элсэлт бүртгэлийн www.elselt.edu.mn, www.must.edu.mn вэб хаягаар бүртгүүлнэ.

3.2.    Аймаг, орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум/МИДСК/ зохион байгуулна.

3.3.    Аймаг, орон нутгаас ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсэгч нь МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу заасан хугацаанд холбогдох материалуудаа бүрдүүлж өгсөн байна.

3.4.    ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтуудыг өгч, энэ журмын нэгдүгээр хавсралтанд заасан, өөрийн сонирхсон хөтөлбөрийн хамаарах бүлгийн ерөнхий шалгалтанд тавигдах босго онооны болзлыг хангасан байна.

3.5.    Аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэд, Улаанбаатар хотоос элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн Улаанбаатар хотод Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн буюу байнга оршин суугч иргэд бүртгүүлэх эрхтэй.

3.6.    ШУТИС-д элсэхийг хүсэгч нь зөвхөн нэг бүлэгт бүртгүүлнэ.

3.7.    Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг бүртгүүлэгч хүлээнэ.

 

ДӨРӨВ. ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ

4.1.      ШУТИС-д боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон хөндлөнгийн байгууллагын зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн оюутан элсүүлнэ.

4.2.      Энэ журмын нэгдүгээр хавсралтанд заасан дүрмээр бүлэг тус бүрээр элсэхийг хүсэгчдийн оноог тооцно.

4.3.      Ерөнхий шалгалтын хичээл-1, хичээл-2-ын оноог журмын нэгдүгээр хавсралтад заасан харьцаагаар авч нэмэн бүртгүүлэгчийн нийт оноог гаргана. Бүртгэл хийх эцсийн хугацаа дууссаны дараа бүлэг бүрээр бүртгүүлэгчдийг нийт онооны дарааллаар жагсааж, хяналтын тоог баримтлан хоёрдугаар хавсралтад заагдсан багц, хөтөлбөрүүдээс сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулна.

4.4.      Шалгуулагчдын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд эхлээд ерөнхий шалгалтанд хичээл 1-ээр авсан дүн, дараа нь хичээл 2-оор авсан дүнг харьцуулах бөгөөд шаардлагатай бол гүйцэтгэлийн хувийг харьцуулж шийдвэрлэнэ.

4.5.      Улаанбаатар хотоос III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгнө. Энэ шалгалтыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комисс тогтоосон хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.6.      Аймаг, орон нутгаас III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчдээс авах хар зургийн ур чадварын шалгалтыг МИДСК-аас тухайн орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс зарласан хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.7.      Бүлэг бүрээр ШУТИС-д элсэх болзол хангасан элсэхийг хүсэгчдийн нэрсийг заасан хугацаанд нийтэд мэдээлнэ.

4.8.      ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрүүдэд Улаанбаатар хотоос элсэн суралцах болзол хангагчид Улаанбаатар хот дахь ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст, хөдөө орон нутгаас элсэн суралцах болзол хангагчид тухайн оршин суугаа аймагт МИДСК-аас томилогдсон Элсэлтийн комисст тогтоосон хугацаанд иргэний үнэмлэх, ерөнхий шалгалтын батламжтайгаа хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ.

4.9.      Элсэлтийн болзол хангагчид нь тухайн бүртгүүлсэн бүлгийн хөтөлбөрүүдээс өөрийн авсан нийт онооны дарааллаар хуваарь сонгож, ШУТИС-д суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авна. Хэрэв тухайн жагсаалтанд багтсан элсэхийг хүсэгч дурьдсан хугацаанд хуваарь сонгоогүй бол жагсаалтын дараагийн хүнээр хуваарь сонгуулна.

4.10.   2014 оны улсын олимпиад болон техник-технологийн улсын олимпиадад 1-ээс 3 дугаар байр эзэлсэн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгч нь олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсвэл тухайн хөтөлбөрөөр шууд элсүүлэн суралцуулна /Техник, технологийн улсын олимпиадын хувьд 2013 оны амжилтыг харгалзан үзнэ/.

4.11.   2014 оны улс, бүс, хотын чанартай олимпиадад 1-ээс 10 дугаар байр эзэлж 2014 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн төгсөгчийн ерөнхий шалгалтын оноо нь босго оноог давсан тохиолдолд тухайн иргэн нь олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу хөтөлбөрөөр шууд элсэн суралцах эрхтэй бөгөөд энэ журмын 3.1-т заасан бүртгэлийн хугацаанд багтан ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.

4.12.   Дээд боловсролтой иргэн ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэж хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихийг хүсвэл ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам ын дагуу асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.13.   2014 онд ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийг төгссөн төгсөгчдөөс бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний сурлагын дундаж үнэлгээ /аттестатчилалын дундаж/ нь 83 ба түүнээс дээш, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо нь тухайн бүлгийн 1-р шалгалтанд тавигдах тусгайлсан босго оноог хангасан төгсөгчдийг онооны жагсаалтаар нь мэргэжил сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулна.

4.14.   ШУТИС-ийн бакалаврын багц хөтөлбөрт элсэгч нь 1-ээс 2 жил суралцсаны дараа суралцсан хугацааны дүнгээр жагсан тухайн багцын хөтөлбөрүүдээс сонголт хийж үргэлжлүүлэн суралцаж төгсөнө.

4.15.   ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцахыг хүссэн гадаадын иргэдийн асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна.

4.16.   ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцахыг хүсэгчийг нэг бүлгээс нөгөөд шилжүүлэн элсүүлэхгүй.

4.17.   ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, Орхон аймаг дахь Технологийн сургуулийн элсэлтийн журам тусдаа зарлагдана.

4.18.   Оюутан элсүүлэхтэй холбоотой маргааныг Элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

 

ТАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

5.1.      Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан элсэгчид 2014 оны 08 дугаар сарын 14-өөс 2014 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр бүртгүүлэн хичээл сонголт хийнэ.

5.2.      2014-2015 оны хичээлийн жил 2014 оны 08 дугаар сарын 25-ны өдөр эхлэнэ.

5.3.      Хяналтын тоонд багтан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцах болзол хангагчид эрүүл мэндийн үзлэгт орж оюутны эрүүл мэндийн хуудас нээлгэнэ.

5.4.      Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчдийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж элсэх эрхийг нь хүчингүй болсонд тооцно.

 

 


 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

д\д

Бүлэг

Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог тооцох хувь*

 

Ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо

/нийт авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/

Нэмэлт шалгуур

хичээл 1

хичээл 2

1

I бүлэг

 

         Математик

         Физик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

500 оноо буюу 62,5%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

2

II бүлэг

 

 

         Хими

         Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

440 оноо буюу 55%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

3

III бүлэг

 

 

Хар зураг

         Математик

Хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

450 оноо буюу 56.25%

(хичээл 2-ын хувьд)

Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт

4

IV бүлэг

 

 

         Математик

         Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

500 оноо буюу 62,5%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

5

V бүлэг

 

 

         Нийгмийн тухай мэдлэг

         Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

560 оноо буюу 70%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

 

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 700 оноо, хичээл 2-т 400 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=700+(400/2)=900 оноо болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД 2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД

ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД, БОСГО ОНОО

Элсүүлэх багц, хөтөлбөрүүд

Элсүүлэх бүлэг

Ерөнхий шалгалтын хичээл 1-ийн нэр

Босго оноо (зөвхөн хичээл 1-ийн хувьд)

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 2-ын нэр (босго оноо тооцохгүй)

Нэмэлт шалгалт

Индекс, хөтөлбөр*

Мэргэшил**

1

Барилгын инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

1

073102. Барилгын инженер

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи

Автозамын барилга

Газрын тосны барилга байгууламж

Усны барилга байгууламж

2

Хүрээлэн буй орчны инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

073201. Хүрээлэн буй орчны инженер

Халаалт, агаар сэлгэлт

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

Сантехник, инженерийн байгууламж

3

Үйлдвэрийн экологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

071202. Үйлдвэрийн экологи

Үйлдвэрийн экологийн инженер

Үйлдвэрийн экологи

Усны нөөц экологи

Хаягдал боловсруулах технологи

4

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

5

071402. Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Зам, барилгын үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

Машины электрон систем

Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт

Механик системийн загварчлал

5

Механик инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

6

 

 

 

071501. Механик инженер

 

 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж

Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат

6

Метал боловсруулах технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

7

071502. Метал боловсруулах технологи

Метал боловсруулалт засварын үйлдвэрлэл

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

7

Метал судлал, технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

8

071503. Метал судлал, технологи

Метал судлал, технологи

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи

8

Авто инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

9

071601. Авто инженер

Авто машины ашиглалт, авто аж ахуй

Дотоод шаталтын хөдөлгүүр

9

Нисэх техникийн механик

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

10

071602. Нисэх техникийн механик

Нисэх техникийн механик

Авианик

10

Геодези

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

11

053201. Геодези

Геодезийн мэдээлэл зүй

Газрын кадастр

Геодези

Уул уурхайн маркшейдер

Геодези (БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан хөтөлбөр)

11

Уул уурхайн инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

12

072401. Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аризона Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аляск Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-ын Фрайбургын Уул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр)

13

072402. Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

12

Геологийн багц

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

14

053203. Геологи

Геологи

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

15

053205. Геофизик

Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик

16

 

 

053204. Гидрогеологи

 

 

Гидрогеологи

Геоэкологи

Инженер геологи

Инженер геологи (Аляскын Фэйрбанксын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

13

Газрын тосны инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

17

072403. Өрөмдлөгийн техник, технологи

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи

Газрын тосны өрөмдлөг

18

072404. Газрын тосны инженер

Газрын тосны өрөмдлөг ба олборлолт

Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт

Хийн дамжуулалт, хангамж

Газрын тосны олборлолт

14

Хүнсний инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

19

078802. Биотехнологи

Хүнсний биотехнологи

Хүнсний микробиологи

Хүнсний хими технологи

20

072101. Хүнсний инженерчлэл

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи (ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

21

072102. Шим тэжээл судлал

Шим тэжээл судлал

Хүнсний чанар аюулгүй байдал

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

22

072202. Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

23

072302. Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи

Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи

Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

24

072303. Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 

Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи

Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт

25

072304. Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/

Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/

26

082101. Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи

Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи

27

072203. Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

Мебель модон эдлэлийн технологи

Барилгын модон эдлэлийн технологи

16

Мэдээлэл, холбооны технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

28

061303. Мэдээллийн систем

Мэдээллийн систем

Мэдээллийн системийн автоматжуулалт

Мэдээллийн систем (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

Мобайл системийн инженер (БНСУ-ын DUN KOO Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

29

031304. Мэдээллийн технологи

Мэдээллийн технологи

30

061302. Програм хангамж

Програм хангамж

Програм хангамж (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

31

061901. Цахилгаан холбоо

Холбооны сүлжээ, холболтын технологи

Оптик холбоо

Холбооны сүлжээ, холболтын технологи (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

32

061902. Утасгүй холбоо

Утасгүй холбоо

Телевизийн техник технологи

Утасгүй холбоо (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

33

061903. Холбооны технологи

Мэдээллийн сүлжээ

Шуудан холбоо

34

061303. Системийн аюулгүй байдал

Системийн аюулгүй байдал

Мэдээллийн аюулгүй байдал (БНСУ-ын SOON CHUN HYANG Их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

35

071401. Электрон системийн автоматжуулалт 

Электрон систем

Компьютерийн удирдлагатай систем

Компьютерийн техник хангамж

Мэдээлэл хэмжлийн электроник

Компьютерийн техник

17

Цахилгааны инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

36

071304. Цахилгааны инженер

Цахилгаан систем

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Цахилгаан, электроник

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

37

071305. Цахилгаан хангамж

Цахилгаан хангамж

Цахилгаан хангамж (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

18

Дулааны инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

38

071302. Дулааны инженер

Дулааны цахилгаан станц

Дулааны процессын автоматжуулалт

Дулааны цахилгаан станц (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

39

071301. Сэргээгдэх эрчим хүч

Сэргээгдэх эрчим хүч

40

071303. Хөргөлтийн технологи ба систем

Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем

Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

19

Химийн багц

II БҮЛЭГ

Хими

440 оноо

Математик

 

41

071102. Химийн технологи

Химийн технологи

Материал судлал, шинэ материалын химийн технологи

Органик хими

Газрын тосны боловсруулалтын технологи

42

071101. Химийн инженерчлэл

Аналитик хими

Химийн инженерчилэл

43

072301. Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи

Арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи

20

Архитектур

III БҮЛЭГ

Математик

450 оноо

 

Ур чадварын шалгалт

44

073102. Архитектур

Архитектур

21

Дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

450 оноо

 

Ур чадварын шалгалт

45

021201. Хувцасны дизайн

Нэхмэл эдлэлийн дизайн

Хувцасны дизайн

46

021203. Үйлдвэрлэлийн дизайн

Мебель модон эдлэлийн дизайн

Эдэлхүүний дизайн

Үйлдвэрлэлийн дизайн

47

021202. График дизайн

Хэвлэлийн график дизайн

Компьютерийн график дизайн

48

021204. Интерьер дизайн

Интерьер дизайн

22

Бизнесийн удирдлага

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

49

041301. Бизнесийн удирдлага

Хүний нөөцийн менежмент

Мэдээллийн системийн менежмент

Санхүүгийн менежмент

Олон улсын худалдааны менежмент

Маркетингийн менежмент

Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент

23

Нийтийн удирдлага

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

50

041303. Нийтийн удирдлага

Нийтийн удирдлага

24

Менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

51

041302. Менежмент

Харилцаа холбооны менежмент

Тээврийн менежмент

Олон улсын тээврийн менежмент

Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент

Ой модны үйлдвэрлэлийн менежмент

Хүнсний үйлдвэрийн менежмент

Уул уурхайн менежмент

Эрчим хүчний менежмент

Барилгын менежмент

Усны менежмент

52

041305. Логистик менежмент

Логистик менежмент

53

041304. Аялал жуулчлалын менежмент

Аялал жуулчлалын менежмент

25

Нийгмийн ажил

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

560 оноо

Математик

 

54

092301. Нийгмийн ажил

Нийгмийн ажил

26

Инженерийн бэлтгэл /Герман хэл/

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

Инженерийн бэлтгэл /Герман хэл/

 

 

*- БШУ-ны Сайдын А/78 тоот тушаалаар батлагдсан сургалтын хөтөлбөр

**- Элсэгч ямар мэргэжлээр мэргэшин суралцахыг ШУТИС-ийн хөтөлбөрийн хорооны боловсруулсан сургалтын төлөвлөгөөгөөр зохицуулна/Бакалавр, Магистр/