МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

 

НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамнаас батлан гаргасан Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам-ыг үндэслэн боловсруулсан энэхүү журмыг баримтлан Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль оюутан элсүүлэн суралцуулах болно.

1.2. Элсэлтийн ажлыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комисс удирдан зохион байгуулна.

1.3. Төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн эрэлт хэрэгцээ, захиалга, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны тогтоосон элсэгчдийн хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.

1.4. ШУТИС-ийн элсэлтийн комиссын гол зорилго нь элсэгчдийн мэдлэг, авьяас чадварыг үндэслэн үнэн зөвөөр сонгон шалгаруулахад оршино.

 

ХОЕР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ

2.1. Элсэлтийн комиссыг ШУТИС-ийн Ректорын тушаалаар томилон ажиллуулна.

2.2. Элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, оюутан элсүүлэх арга хэлбэр, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам, элсэгчдийн материалыг шалгах болон ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулан авах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг энэхүү комисс зохицуулна.

 

ГУРАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1.    Улаанбаатар хотоос элсэх элсэгчид 2013.06.30-2013.07.04-ны өдрүүдэд ШУТИС-ийн Элсэгчийн бүртгэлийн вэб хаягаар орж бүртгүүлнэ. (Вэб хаяг: www.elselt.edu.mn, www.must.edu.mn )

3.2.    Аймгаас элсэх элсэгчид МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу заасан хугацаанд холбогдох материалыг бүрдүүлнэ.

3.3.    ШУТИС-д элсэхийг хүсэгчид нь ерөнхий шалгалтуудыг заавал өгч нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу бүлэг бүрд тавигдсан ерөнхий шалгалтанд авбал зохих босго оноог давсан байна.

3.4.    Аймгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэд, Улаанбаатар хотоос элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн Улаанбаатар хотод ЕБДС төгссөн буюу байнга оршин суугаа иргэд бүртгүүлэх эрхтэй.

3.5.    ШУТИС-д элсэхийг хүссэн хүмүүс зөвхөн нэг бүлэгт бүртгүүлнэ.

3.6.    Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээнэ.

 

ДӨРӨВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ ЭЛСҮҮЛЭХ

4.1.      Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон хөндлөнгийн байгууллагын зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн тус сургуульд оюутан элсүүлнэ. Элсүүлэх бүлэг тус бүрээр оноог нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу тооцно.

4.2.      Ерөнхий шалгалтын хичээл 1 ба хичээл 2-ын оноог нэгдүгээр хавсралтад заасан харьцаагаар авч нэмэн нийт оноог гаргана. Бүртгэл хийх эцсийн хугацаа дууссаны дараа бүлэг бүрээр шалгуулагчдыг нийт авсан онооны дарааллаар жагсааж, хяналтын тоог баримтлан хоёрдугаар хавсралтад заагдсан мэргэжлүүдээс сонгуулж, элсүүлэн суралцуулна.

4.3.      Шалгуулагчдын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд эхлээд ерөнхий шалгалтанд хичээл 1-д үзүүлсэн дүн, дараа нь хичээл 2-т үзүүлсэн дүнг болон гүйцэтгэлийн хувийг тус тус харьцуулж шийдвэрлэнэ.

4.4.      Улаанбаатар хотоос III бүлэгт заагдсан мэргэжлээр элсэх хүсэлтэй элсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгөх ба энэхүү шалгалтыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комиссоос зарласан хугацаанд зохион байгуулна.

4.5.      Хөдөө орон нутгаас III бүлэгт заагдсан мэргэжлээр элсэх хүсэлтэй элсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгөх ба энэхүү шалгалтыг МИДСК-аас тухайн орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс зарласан хугацаанд зохион байгуулна.

4.6.      Бүлэг бүрээр хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан элсэгчдийн нэрсийг заасан хугацаанд мэдээлнэ.

4.7.      Эдгээр тэнцсэн элсэгчид нь дурьдсан хугацаанд доорхи газруудад иргэний үнэмлэх, ерөнхий шалгалтын батламжтай өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ. Үүнд:

         Хөдөө орон нутгаас элсэгчид нь тухайн оршин суугаа аймагт МИДСК-аас томилогдсон Элсэлтийн комисст

         Улаанбаатар хотоос элсэгчид нь Улаанбаатар хот дахь ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст

4.8.      Элсэгчид нь тухайн бүртгүүлсэн бүлгийн мэргэжлүүдээс нийт авсан онооны дарааллаар хуваарь сонгож, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авна. Хэрэв тухайн жагсаалтанд байгаа элсэгч дурьдсан хугацаанд хуваарь сонгоогүй тохиолдолд жагсаалтын дараагийн элсэгчдээр хуваарь сонгуулна.

4.9.      2013 оны Улсын олимпиад болон Техник-технологийн Улсын олимпиадад 1-3 байр эзэлсэн, энэ онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгч нь олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ элсэхийг хүсвэл тухайн мэргэжлээр шууд элсэн суралцана. (Техник-технологийн Улсын олимпиадын хувьд 2 жилд нэг удаа зохиогддог олимпиадын 2012 оны амжилтыг харгалзана)

4.10.   2013 оны улс, хот, бүсийн чанартай олимпиадад 1-10 байр эзэлсэн, 2013 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчид ерөнхий шалгалт өгч, босго оноог давсан тохиолдолд олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу мэргэжлээр шууд элсэн суралцах эрхтэй бөгөөд энэхүү журмын 3.1-т заасан бүртгэлийн хугацаанд багтан ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.

4.11.   Дээд боловсролтой иргэн хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол өмнө нь төгссөн сургуулийн дээд боловсролын дипломыг үндэслэн ШУТИС-д давхар мэргэжлээр суралцах журам-ын дагуу элсүүлнэ. Энэ тохиолдолд зарим тодорхой мэргэжлүүдээр сургуулийн зүгээс дээд боловсролтой иргэн элсүүлэх тоонд хязгаарлалт тавьж болно.

4.12.   ШУТИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургуулийг тухайн онд төгссөн төгсөгчдөөс бүх хичээлдээ В ба түүнээс дээш үнэлгээтэй суралцан ерөнхий шалгалт өгч, тусгайлсан босго оноог давсан төгсөгчдийг хуваарилагдсан мэргэжлүүдээс онооны жагсаалтаар нь мэргэжил сонгуулж шууд элсүүлнэ.

4.13.   ШУТИС-д элсэхийг хүссэн гадаадын иргэдийн асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна.

4.14.   ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургууль, Орхон аймаг дахь технологийн сургууль, Өвөрхангай аймаг дахь технологийн сургуулийн элсэлтийн журам тус бүр зарлагдана.

 

Жич: Оюутан элсүүлэхтэй холбогдолтой аливаа маргааныг элсэлтийн шалгалтын комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

Нэг бүлгээс нөгөөд шилжүүлэн элсүүлэхгүй.

 

 

ТАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

5.1.      Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан хүмүүс 2013.08.12-2013.08.23-ны өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр бүртгүүлэн хичээл сонголтыг хийнэ.

Жич: 2013-2014 оны хичээлийн жил 2013 оны 08 сарын 26-ны өдөр эхэлнэ.

 

5.2.      Хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан хүмүүс эрүүл мэндийн үзлэгт орж оюутны эрүүл мэндийн хуудас нээлгэнэ.

5.3.      Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчдийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж элсэх эрхийг хүчингүй болсонд тооцно.

 

 

 

Нэмэлт тайлбар: Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь

сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум (МИДСК) зохион байгуулах болно.


Хавсралт 1

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

д\д

Бүлэг

Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд

Ерөнхий шалгалтуудын хичээлүүдийн оноог тооцон авах хувь*

Нийт оноо=(хичээл 1) оноо+ (хичээл 2) оноо

Бүртгүүлэхэд ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо

/нийт авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/

Нэмэлт шалгуур

хичээл 1

хичээл 2

1

I бүлэг

 

         Математик

         Физик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

500 оноо буюу 62,5%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

2

II бүлэг

 

 

         Хими

         Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

440 оноо буюу 55%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

3

III бүлэг

 

 

 

         Математик

Ур чадварын шалгалт - 100%

хичээл 2 - 50%

400 оноо буюу 50%

(хичээл 2-ын хувьд)

Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт**

4

IV бүлэг

 

 

         Математик

         Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

500 оноо буюу 62,5%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

5

V бүлэг

 

 

         Нийгмийн тухай мэдлэг

         Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 - 50%

560 оноо буюу 70%

(хичээл 1-ийн хувьд)

 

 

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 700 оноо, хичээл 2-т 400 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=700+(400/2)=900 оноо

 

** - Улаанбаатар хотод явагдах III бүлгийн хар зургийн ур чадварын шалгалтын хугацааг жич зарлана.

Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг МИДСК-аас томилогдсон элсэлтийн комисс тухайн орон нутагт зохион байгуулна.

 

 


Хавсралт 2

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН

2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛҮҮД

 

N

Мэргэжил

Харьяалагдах бүлэг

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 1-ийн нэр

Босго оноо (зөвхөн хичээл 1-ийн хувьд)

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 2-ын нэр (босго оноо тооцохгүй)

Нэмэлт шалгалт

 

БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

1

Барилгын инженерийн багц:
-Иргэний ба үйлдвэрийн барилга
-Автозамын барилга
-Барилгын бүтээц эдлэлийн технологи
-Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи
-Усны барилга байгууламж

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Хүрээлэн байгаа орчны инженерийн багц:
-Халаалт, агаар сэлгэлт
-Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ
-Сантехник, инженерийн байгууламж
-Хаягдал боловсруулах технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Архитектур

III БҮЛЭГ

Математик

400 оноо

 

Ур чадварын шалгалт

 

ГЕОЛОГИ, ГАЗРЫН ТОСНЫ СУРГУУЛЬ

1

Геологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Гидрогеологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Инженер геологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Геоэкологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

5

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

6

Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

7

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

8

Газрын тосны инженерийн багц:
-Газрын тосны барилга байгууламж
-Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт
-Газрын тосны өрөмдлөг
-Газрын тосны олборлолт

-Хийн дамжуулалт, хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

1

Програм хангамж /Software/-ийн багц:
-Компьютерийн програм хангамж
-Компьютерийн програм хангамж (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Мэдээллийн систем
-Мэдээллийн систем (Энэтхэгийн IEC Технологийн Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Техник хангамж /Hardware/-ийн багц:
-Компьютерийн техник хангамж
-Компьютерийн удирдлагатай систем
-Компьютерийн системийн хамгаалал

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Үйлдвэрлэлийн менежментийн багц:
-Барилгын менежмент
-Эрчим хүчний менежмент
-Харилцаа холбооны менежмент
-Уул уурхайн менежмент
-Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
-Аялал жуулчлалын менежмент
-Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
-Тээврийн менежмент
-Олон улсын тээврийн менежмент
-Усны менежмент
-Логистик менежмент
-Олон улсын худалдааны менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

4

Бизнесийн удирдлагын багц:
-Хүний нөөцийн менежмент
-Санхүүгийн менежмент
-Маркетингийн менежмент
-Мэдээллийн системийн менежмент
-Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

 

МАТЕМАТИКИЙН СУРГУУЛЬ

1

Инженер математик

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Инженер багш

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Инженерийн процессын загварчлал

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Инженерийн бэлтгэл (Герман хэл)
-(ХБНГУ-ын Дармштадтын их сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

1

Техникийн мэргэжлийн орчуулга

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

2

Компьютер - гадаад хэл

IV БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Гадаад хэл

 

 

МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Инженер физик

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Экологийн багц:
-Үйлдвэрийн экологи
-Усны нөөц экологи
-Үйлдвэрийн экологийн инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Органик химийн технологийн багц:
-Органик хими
-Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
-Нефтийн бүтээгдэхүүний химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

440 оноо

Математик

 

4

Органик бус химийн технологийн багц:
-Аналитик хими,
-Химийн технологи,
-Материал судлал, шинэ материалын химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

440 оноо

Математик

 

 

МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

1

Автын инженерийн багц:
-Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй
-Дотоод шаталтын хөдөлгүүр
-Машины электрон систем

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Механик инженерийн багц:
-Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
-Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
-Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж
-Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
-Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Машин үйлдвэрлэл, металл судлалын багц:
-Металл боловсруулалт, засварын үйлдвэрлэл
-Металл судлал, технологи
-Машин үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Нисэх техникийн механик

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕР, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Хүнсний хими технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

5

Хүнсний биотехнологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

6

Хүнсний микробиологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

7

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

8

Хоол зүй, тэжээхүй ухаан

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

9

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
(ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

НИЙГМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Нийгмийн ажил

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

560 оноо

Математик

 

2

Соёл судлал

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

560 оноо

Математик

 

3

Олон нийттэй харилцах ажил

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

560 оноо

Математик

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Мэдээлэл, холбооны технологийн багц:
-Холбооны сүлжээ, холболтын технологи

-Холбооны сүлжээ, холболтын технологи (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Оптик холбоо
-Мэдээллийн технологи
-Мэдээллийн сүлжээ
-Шуудан холбоо
-Мэдээлэл хэмжлийн электроник
-Электрон систем
-Утасгүй холбоо
-Утасгүй холбоо (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

-Телевизийн техник технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

1

Уул, уурхайн ашиглалтын технологийн багц:
-Уул уурхайн ашиглалтын технологи

-Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аризона Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Уул уурхайн ашиглалтын технологи (АНУ-ын Аляск Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-ын Фрайбургын Уул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр)

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Геодези, маркшейдерийн багц:
-Геодези
-Геодези (БНХАУ-ын Шандуны Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Геодезийн мэдээлэл зүй
-Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал
-Уул уурхайн маркшейдер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ДИЗАЙНЫ СУРГУУЛЬ

1

Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн технологийн багц:
-Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
-Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
-Оёмол бүтээгдэхүүний технологи
-Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

3

Ой, модны үйлдвэрлэлийн технологийн багц:
-Мебель модон эдлэлийн технологи
-Барилгын модон эдлэлийн технологи
-Ойн
аж ахуйн инженер

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

4

Дизайны багц:
-Мебель модон эдлэлийн дизайн
-Нэхмэл эдлэлийн дизайн
-Компьютерийн график дизайн
-Үйлдвэрлэлийн дизайн
-Хэвлэлийн график дизайн
-Хувцасны дизайн
-Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт
-Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

III БҮЛЭГ

Математик

400 оноо

 

Ур чадварын шалгалт

5

Хувцасны загвар зохион бүтээлт:
-Арьс ширэн эдлэлийн загвар зохион бүтээлт
-Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

III БҮЛЭГ

Математик

400 оноо

 

Ур чадварын шалгалт

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

1

Дулааны инженерийн багц:
-Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж
-Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
-Дулааны процессын автоматжуулалт
-Дулааны цахилгаан станц

-Дулааны цахилгаан станц (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
-Сэргээгдэх эрчим хүч

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 

2

Цахилгааны инженерийн багц:
-Цахилгаан систем,
-Цахилгаан системийн автоматжуулалт,
-Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт,
-Цахилгаан, электроник,
-Цахилгаан хангамж (ШУТИС. Эрчим Хүчний Инженерийн Сургууль)
-Цахилгаан хангамж (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)

I БҮЛЭГ

Математик

500 оноо

Физик

 


 

Мэргэжил

Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр

Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Компьютерийн програм хангамж

Математик

Физик

2

Халаалт, агаар сэлгэлт

Математик

Физик

3

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

Математик

Физик

4

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Математик

Физик

5

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

Математик

Физик

6

Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

Математик

Физик

7

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Математик

Физик

8

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Математик

Физик

9

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Математик

Физик

10

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Математик

Физик

11

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи

Математик

Физик

12

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи

Математик

Физик

13

Цахилгаан систем

Математик

Физик

14

Дулааны цахилгаан станц

Математик

Физик

15

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

Математик

Физик

16

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

Математик

Физик

17

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Математик

Физик

18

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Математик

Физик

19

Техникийн мэргэжлийн орчуулга

Математик

Гадаад хэл

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

Математик

Физик

2

Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй

Математик

Физик

3

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, металлурги

Математик

Физик

4

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Математик

Физик

5

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

Математик

Физик

6

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Математик

Физик

7

Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи

Математик

Физик

8

Компьютерийн техник хангамж

Математик

Физик

9

Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

Математик

Физик

10

Мэдээллийн технологи

Математик

Физик

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

Математик

Физик

2

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Математик

Физик


Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи хаягаар холбогдон авна уу.

 


ШУТИС-ийн Улаанбаатар хот дахь Элсэлтийн комиссын хаяг:

Харилцах утас :

324319

324590-1021

324590-1022

Факс:

976-11-318152

e-mail:

bsnsm@must.edu.mn,

admissn@must.edu.mn

Веб хаяг:

http://www.must.edu.mn, http://www.elselt.edu.mn,

Шуудангийн хаяг:

ш/х-520, Улаанбаатар-46,

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Элсэлтийн комисс

Байрлал:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-8

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Элсэлтийн комисс:

         Хичээлийн төв байр 213, 215, 217 тоот өрөө

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын харилцах хаяг:

 


БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), профессор П.Отгонбаяр

утас 323519, факс 323519,

Захирлын туслах 323519, 324590-2001

Сургалтын алба 324590-2002, ninj@must.edu.mn

 

ГЕОЛОГИ, ГАЗРЫН ТОСНЫ СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюун

утас 312291,

Захирлын туслах 312291

Сургалтын алба 324590-2202, moyuntugs@yahoo.com

 

КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Sc.D), профессор Г.Батхүрэл

Утас 70150425,

Захирлын туслах 70150425

Сургалтын алба 70150429, 70150428 tengis@must.edu.mn

 

МАТЕМАТИКИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор Т.Намнан

Утас 322283,

Захирлын туслах 324590-2305

Сургалтын алба 324590-2303, donyam@must.edu.mn

 

МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), профессор П.Мөнхбаатар

утас 323659, munkhbtr@must.edu.mn

Захирлын туслах: 323659

Сургалтын алба 324590-2402, narants@must.edu.mn

 

МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Цолмонбаатар

Утас-341913

Захирлын туслах: 341913

Сургалтын алба 70110534, g.mechanical@yahoo.com

 

ХYНСНИЙ ИНЖЕНЕР, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D) Ж.Туяацэцэг

утас 311907, foodpr@must.edu.mn

Захирлын туслах 311907

Сургалтын алба: 324590-2606, pjvjoy@yahoo.com

 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Б.Сүхбат

Утас 70151333

Захирлын туслах: 70151333

Сургалтын алба 70152333, dlgrsrn@must.edu.mn

 

НИЙГМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D) Б.Пүрэвсүрэн

утас 321184, puujgee@must.edu.mn

Факс: 976-11-321184

Сургалтын алба 324590-2502, bbatulzii@yahoo.com

 

ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D) дэд профессор Д.Болд

Утас 321974,

Захирлын туслах 324590 2101

Сургалтын алба 324590-2102, enkhbaatar_ts@must.edu.mn

 

УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), профессор Л.Пүрэв

Утас 312485,

Захирлын туслах: 312485

Сургалтын алба 324590-2706, orhoot@yahoo.com.au

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ДИЗАЙНЫ СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Т.Амаржаргалан

утас 70135010, amar_t99@yahoo.com

Захирлын туслах: 70135011

Сургалтын алба: 70135012, ariunbolordavaa@yahoo.com

 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), профессор Ч.Мангалжалав

утас 323579, mangal85@yahoo.com

Захирлын туслах 323579

Сургалтын алба 324590-2802, gantumur_s@yahoo.com

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), профессор Д.Лханаг

Утас: 70374455, 70374735 dlkhanag@must.edu.mn

Факс: 976-37-24455

Сургуулийн байршил, хаяг: ДарханУул аймгийн Дархан сумын 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт (Шинэ Дархан) байрладаг.

 

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D) Б.Сайнжаргал

Утас: 22089, uv_ts@mongol.net

Факс: 01-322-22089

Сургуулийн байршил, хаяг: Улаанбаатар хотоос баруун урагш 420 км зайд, Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээрт байрладаг.

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Лхагвасүрэн

Утас: 73421 s_echimeg@yahoo.com

Факс: 976-035-73421

Сургуулийн байршил, хаяг: Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт байрладаг.

 

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал: доктор (Ph.D) Б.Сарантуяа

Утас: 21217

Факс: 976-1512-21217

E-mail: chmg_g@yahoo.com

Сургуулийн байршил, хаяг: Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хотын нутаг дэвсгэрт байрладаг.