МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ


НЭГ. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

1.1. Дээд боловсролын тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7.3 дахь заалт, Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2013 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн А/79 тоот тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”-ыг баримтлан Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулахад энэхүү журмыг мөрдөнө.

1.2. Шинжлэх Ухаан, Технологийн Их Сургууль /ШУТИС/-д элсэн суралцахаар хүсэлт гаргагч, элсэлтийн ажлыг удирдан зохион байгуулах элсэлтийн комиссын үйл ажиллагаатай холбоотой харилцааг энэ журмаар зохицуулна.

1.3. Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны хяналтын тоонд багтаан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт оюутан элсүүлэн суралцуулна.

 

ХОЁР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ

2.1. Элсэлтийн комиссын бүрэлдэхүүн, гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг  ШУТИС-ийн Ректорын тушаалаар батална.

2.2. Элсэлтийн комисс нь энэхүү журмыг баримтлан элсэхийг хүсэгчдийн материалыг шалгах, ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих болон элсэлттэй холбоотой бусад үйл ажиллагааг зохицуулна.

 

ГУРАВ. ШУТИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСЭХИЙГ ХҮСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

3.1. Улаанбаатар хот болон аймаг орон нутгаас ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрөөс 2015 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдрийн хооронд нэмэлт элсэлтийн www.elselt.edu.mn, www.must.edu.mn вэб хаягаар бүртгүүлнэ.

3.2. Аймаг, орон нутгаас элсэхийг хүсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум/МИДСК/ зохион байгуулна. 

3.3. Аймаг, орон нутгаас ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсэгч нь МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу заасан хугацаанд холбогдох материалуудаа бүрдүүлж өгсөн байна.

3.4. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхийг хүсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтуудыг өгч, энэ журмын хавсралтанд заасан хөтөлбөрийн хамаарах бүлгийн ерөнхий шалгалтанд тавигдах босго онооны болзлыг хангасан байна.

3.5. Аймаг, орон нутгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэд, Улаанбаатар хотоос элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн Улаанбаатар хотод Ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн буюу байнга оршин суугч иргэд бүртгүүлэх эрхтэй.

3.6 Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг бүртгүүлэгч  хүлээнэ.

 

ДӨРӨВ. ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ

4.1. ШУТИС-д боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон хөндлөнгийн байгууллагын зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн оюутан элсүүлнэ.

4.2. Ерөнхий шалгалтын аль нэг хичээлийн оноог журмын хавсралтад заасан хувь хэмжээгээр авч бүртгүүлэгчийн оноог гаргана.

4.3. Бүлэг бүрээр ШУТИС-д элсэх болзол хангасан элсэхийг хүсэгчдийн нэрсийг онооны дарааллаар нь  жагсааж  заасан хугацаанд нийтэд мэдээлнэ.

4.4. Хуваарь сонгох ажиллагааг энэ журмын нэгдүгээр хавсралтанд заасан оюутан элсүүлэх бүлгүүдийн аль нэгээс нь эхлэн дуусгаж, үлдсэн бүлгүүдээс хуваарь сонголт хийсэн хүний нэрийг хасаж, бүлгийн жагсаалтыг шинээр гаргах зарчмаар гүйцэтгэнэ.

4.5. БСШУЯ-ны хяналтын тоог баримтлан элсэхийг хүсэгчдийг онооны дарааллаар нь  хоёрдугаар хавсралтад заагдсан хөтөлбөрүүдээс  сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулах эрхийн бичиг олгоно. Хэрэв хөтөлбөр бүрэлдэхүүн сургуулиуд дундын хөтөлбөр бол элсэхийг хүсэгч энэ хөтөлбөрийн мэргэжлүүдээс шууд сонголт хийнэ. Тухайн жагсаалтанд багтсан элсэхийг хүсэгч дурьдсан хугацаанд хуваарь сонгоогүй бол жагсаалтын дараагийн хүнээр хуваарь сонгуулна. Хуваарь сонголт хийж ШУТИС-д суралцах эрхийн бичиг авсан хүнд дахин өөр хөтөлбөр, мэргэжил сонгохыг зөвшөөрөхгүй.

4.6. Шалгуулагчдын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд эхлээд ерөнхий шалгалтанд хичээл 1-ээр авсан дүн, дараа нь хичээл 2-оор авсан дүнг харьцуулах бөгөөд шаардлагатай бол гүйцэтгэлийн хувийг харьцуулж шийдвэрлэнэ.

4.7. Улаанбаатар хотоос III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгнө. Энэ шалгалтыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комисс тогтоосон хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.8. Аймаг, орон нутгаас III бүлэгт заагдсан хөтөлбөрөөр элсэхийг хүсэгчдээс авах хар зургийн ур чадварын шалгалтыг МИДСК-аас тухайн орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс  зарласан хугацаанд зохион байгуулж авна.

4.9. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрүүдэд Улаанбаатар хотоос элсэн суралцах болзол хангагчид Улаанбаатар хот дахь ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст, хөдөө орон нутгаас элсэн суралцах болзол хангагчид тухайн оршин суугаа аймагт МИДСК-аас томилогдсон Элсэлтийн комисст тогтоосон хугацаанд иргэний үнэмлэх, ерөнхий шалгалтын батламжтайгаа хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ.

4.10. 2015 онд мэргэжлийн болон техник-технологийн улсын олимпиадад 1-ээс 3 дугаар байр эзэлсэн ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчийг олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ ШУТИС-д элсэн суралцахыг хүсвэл тухайн хөтөлбөрөөр шууд элсүүлэн суралцуулна/Техник, технологийн улсын олимпиадын хувьд 2014 оны амжилтыг харгалзан үзнэ/.

4.11. 2015 оны бүс, хотын чанартай олимпиадад 1-ээс 10 дугаар байр эзэлж 2015 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгссөн төгсөгчийн ерөнхий шалгалтын оноо нь  босго оноог давсан тохиолдолд тухайн иргэн нь олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу хөтөлбөрөөр шууд элсэн суралцах эрхтэй бөгөөд энэ журмын 3.1-д заасан бүртгэлийн хугацаанд багтан ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.

4.12. Дээд боловсролтой иргэн ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэж хоёр дахь дээд боловсрол эзэмшихийг хүсвэл “ШУТИС-ийн бакалаврын сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам” –ын дагуу асуудлыг шийдвэрлэнэ.

4.13. 2015 онд ШУТИС-ийн Ахлах сургуулийг төгссөн төгсөгчдөөс бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний сурлагын дундаж үнэлгээ/аттестатчилалын дундаж/ нь 83 ба түүнээс дээш, элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо нь тухайн бүлгийн 1-р шалгалтанд тавигдах тусгайлсан босго оноог хангасан төгсөгчдийг онооны жагсаалтаар нь мэргэжил сонгуулж ШУТИС-д элсүүлэн суралцуулна.

4.14 ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэгч нь 1-ээс 2 жил суралцсаны дараа суралцсан хугацааны дүнгээр жагсан тухайн хөтөлбөрийн мэргэжлүүдээс сонголт хийж үргэлжлүүлэн суралцаж төгсөнө.

4.15. ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцахыг хүссэн гадаадын иргэдийн асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна.

4.16. ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль, Орхон аймаг дахь Технологийн сургуулийн элсэлтийн журам тусдаа зарлагдана.

4.17. Оюутан элсүүлэхтэй холбоотой маргааныг Элсэлтийн комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.

 

ТАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ

5.1. Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан элсэгчид 2015 оны 08 дугаар сарын 17-оос  2015 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр бүртгүүлэн хичээл сонголт хийнэ.

5.2. 2015-2016 оны хичээлийн жил 2015 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр эхлэнэ.

5.3. Хяналтын тоонд багтан ШУТИС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт  элсэн суралцах болзол хангагчид эрүүл мэндийн үзлэгт орж оюутны эрүүл мэндийн хуудас нээлгэнэ.

5.4. Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчдийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж элсэх эрхийг нь хүчингүй болсонд тооцно.              

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

 

Д\д Бүлэг Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд Босго оноо
Тайлбар
1 I бүлэг Математик эсвэл Физик
400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
2 II бүлэг Хими эсвэл Математик
400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
3 III бүлэг Хар зураг ба Математик 400 оноо
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
4 IV бүлэг Математик эсвэл Гадаад хэл /Англи, орос хэл/ 400 оноо Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
5 V бүлэг Нийгмийн тухай мэдлэг эсвэл Математик 400 оноо
Аль нэг хичээлийн шалгалтын оноог босго оноонд тооцно.
ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ
6 VI бүлэг Математик ба Физик 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
7 VII бүлэг Хар зураг ба Математик 650 оноо буюу 81.25%
(хичээл 1 ба 2-ын хувьд)
Ур чадварын шалгалт болон математикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно
8 VIII бүлэг Математик ба Физик 650 оноо буюу 81.25%
Математик болон физикийн шалгалтын оноог тус тус босго оноонд тооцно

* - Бодох аргачлал:

Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 400 оноо, хичээл 2-т 210 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=400+(210/2)=505 оноо болно.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬД 2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД
ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРҮҮД, БОСГО ОНОО

 

Элсүүлэх бүлэгОюутан элсүүлэх хөтөлбөрийн индекс, нэр*Мэргэжил**
I БҮЛЭГ1071202. Үйлдвэрийн экологи1Үйлдвэрийн экологийн инженер
   2Үйлдвэрийн экологи
   3Усны нөөц экологи
   4Хаягдал боловсруулах технологи
I БҮЛЭГ2071402. Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт5Машины электрон систем
   6Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт
   7Механик системийн загварчлал
I БҮЛЭГ3071501. Механик инженер8Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт
   9Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт
   10Хөнгөн үйлдвэрийн машин, тоног төхөөрөмж
   11Хүнсний үйлдвэрлэлийн машин аппарат
I БҮЛЭГ4071502. Метал боловсруулах технологи12Машин үйлдвэрлэлийн технологи
I БҮЛЭГ5071503. Метал судлал, технологи13Метал судлал, технологи
I БҮЛЭГ6053201. Геодези14Геодези
   12Уул уурхайн маркшейдер
   15Геодези (БНХАУ-ын Шандуны ШУТИС-тай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ7072401. Уул уурхайн ашиглалтын технологи17Уул уурхайн ашиглалтын технологи (ХБНГУ-ын Фрайбургын Уул Уурхайн Академитай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ8053203. Геологи18Геологи
 9053205. Геофизик19Геофизик
 10053204. Гидрогеологи20Гидрогеологи
   21Инженер геологи (Аляскын Фэйрбанксын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ11072403. Өрөмдлөгийн техник, технологи22Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
 12072404. Газрын тосны инженер23Газрын тосны инженер
I БҮЛЭГ13078802. Биотехнологи24Хүнсний биотехнологи
   25Хүнсний микробиологи
 14072101. Хүнсний инженерчлэл26Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи (ОХУ-ын Москвагийн Удирдлага, Технологийн Улсын Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 15072102. Шим тэжээл судлал27Шим тэжээл судлал
   28Хүнсний чанар аюулгүй байдал
I БҮЛЭГ16072202. Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи29Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
 17072302. Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи30Оёдлын үйлдвэрлэлийн технологи
 18072303. Арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн технологи 31Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи
I БҮЛЭГ19072304. Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/32Текстилийн үйлдвэрлэлийн технологи /ноос ноолуур/
 20082101. Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи33Ой модны үйлдвэрлэлийн техник технологи
 21072203. Мод боловсруулах үйлдвэрлэлийн технологи34Мебель модон эдлэлийн технологи
I БҮЛЭГ22061901. Цахилгаан холбоо35Холбооны сүлжээ, холболтын технологи (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
I БҮЛЭГ23061902. Утасгүй холбоо36Утасгүй холбоо (ОХУ-ын Москвагийн Мэдээлэл Холбооны Техникийн Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 24061903. Холбооны технологи37Мэдээллийн сүлжээ
 25071401. Электрон системийн автоматжуулалт 38Электрон систем, автоматжуулалт
   39Электроник
   40Эмбедэд систем
I БҮЛЭГ26071305. Цахилгаан хангамж41Цахилгаан хангамж (Хойд Хятадын Эрчим Хүчний Их Сургуультай хамтарсан хөтөлбөр)
 27071301. Сэргээгдэх эрчим хүч42Сэргээгдэх эрчим хүч
 28071303. Хөргөлтийн технологи ба систем 43Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем
I БҮЛЭГ29071102. Химийн технологи44Химийн технологи
   42Нүүрс, газрын тосны боловсруулалтын технологи
 30071101. Химийн инженерчлэл46Химийн инженерчилэл
 31072301. Эко материалын гүйцэтгэн боловсруулалтын технологи 47Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи
   48Арьс ширний боловсруулалтын химийн технологи
III БҮЛЭГ32021201. Хувцасны дизайн49Хувцасны дизайн
 33021203. Үйлдвэрлэлийн дизайн50Үйлдвэрлэлийн дизайн
 34021202. График дизайн51Компьютерийн график дизайн
IV БҮЛЭГ35041301. Бизнесийн удирдлага52Хүний нөөцийн менежмент
   53Мэдээллийн системийн менежмент
   54Санхүүгийн менежмент
   55Олон улсын бизнесийн менежмент
   56Маркетингийн менежмент
IV БҮЛЭГ36041303. Нийтийн удирдлага57Нийтийн удирдлага
IV БҮЛЭГ37041302. Менежмент58Харилцаа холбооны менежмент
   59Тээврийн менежмент
   60Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент
   61Хүнсний үйлдвэрийн менежмент
   65Жижиг дунд үйлдвэрийн менежмент
 38041305. Логистик менежмент66Логистик менежмент
 39041304. Аялал жуулчлалын менежмент67Аялал жуулчлалын менежмент
V БҮЛЭГ40092301. Нийгмийн ажил68Нийгмийн ажил
I БҮЛЭГ   Инженерийн бэлтгэл /Монгол-Германы хамтарсан/

 

ИНЖЕНЕР ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД БОЛОВСРОЛ ТӨСӨЛ

Элсүүлэх бүлэгЕрөнхий шалгалтын хичээл 1-ийн нэрБосго оноо (хичээл 1-ийн хувьд)Ерөнхий шалгалтын хичээл 2-ын нэрБосго оноо ( хичээл 2-ын хувьд)Оюутан элсүүлэх хөтөлбөрийн индекс, нэр*
VI БҮЛЭГМатематик650 онооФизик650 оноо1073102. Барилгын инженер
     2073201. Хүрээлэн буй орчны инженер
     3071501.Механик инженер
VII БҮЛЭГХар зураг650 онооМатематик650 оноо4073102. Архитектур
VIII БҮЛЭГМатематик650 онооФизик650 оноо5КООСЕН бэлтгэл хөтөлбөр

 

*-  БШУ-ны Сайдын А/78 тоот тушаалаар батлагдсан сургалтын хөтөлбөр

**- Элсэгч 1.5-2 жил суралцсаны дараа хөтөлбөрт тусгагдсан мэргэжлүүдээс сонгон суралцаж холбогдох мэргэжлийн бакалаврын зэрэгтэй төгсөнө.

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэргэжил Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1 Програм хангамж Математик Физик
2 Хүрээлэн буй орчны инженер Математик Физик
3 Барилгын инженер Математик Физик
4 Метал боловсруулах технологи Математик Физик
5 Цахилгааны инженер Математик Физик
6 Механик инженер Математик Физик
7 Хүнсний инженерчлэл Математик Физик
8 Дулааны инженер Математик Физик
9 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи Математик Физик
10 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Математик Физик
11 Менежмент Математик Гадаад хэл
12 Метал судлал, технологи Математик Физик

 

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Мэргэжил Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 1-ийн нэр
Ерөнхий шалгалт өгөх
хичээл 2-ын нэр
1 Цахилгааны инженер Математик Физик
2 Авто инженер Математик Физик
3 Метал судлал, технологи Математик Физик
4 Механик инженер Математик Физик
5 Уул уурхайн ашиглалтын технологи Математик Физик
6 Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи Математик Физик
7 Электрон системийн автоматжуулалт Математик Физик
8 Мэдээллийн технологи Математик Физик

 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи хаягаар холбогдон авна уу.

Харилцах утас:

324319

324590-1021

324590-1022

Факс:

976-11-318152

e-mail:

batdorjd@must.edu.mn

Веб хаяг:

http://www.must.edu.mn, http://www.elselt.edu.mn,

Шуудангийн хаяг:

ш/х-520, Улаанбаатар-46,

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Элсэлтийн комисс

Байрлал:

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-8

Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,

Хичээлийн төв байр 212,  213,  217 тоот өрөө

 

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ    

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор Ч.Батбаатар
Утас 70374455, 70374735
e-mail Batbaatarc@yahoo.com
Факс 976-37-24455
Сургуулийн байршил, хаяг Дархан-Уул аймаг. Дархан сум. 15 дугаар баг(Шинэ Дархан)

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

Захирал доктор (Ph.D), дэд профессор С.Эрдэнэбат
Утас 73421
e-mail s_echimeg@yahoo.com
etuka_04@yahoo.com
Факс 976-035-73421
Сургуулийн байршил, хаяг Сургуулийн байршил, хаяг: Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Эрдэнэт хот.